Ridskolepolicy


Vara Hästsportklubbs grundläggande policy för föreningens ridskoleverksamhet baseras på Svenska Ridsportförbundets ridskolepolicy, som gäller för föreningar anslutna till Svenska Ridsportförbundet och som i egen regi driver, eller i samverkan med näringsidkare erbjuder, ridskoleverksamhet för föreningens medlemmar.Ridskolan skall utbilda i ridning, hästhantering och hästkunskap men kunskap riktad mot SvRFs tävlingsdiscipliner.

För detta krävs att verksamheten leds av personal med relevant kompetens enligt föreningens kompetensförsörjningsplan. Ridskolan förfogar över lämpliga och väl skolade hästar samt att verksamheten bedrivs vid en ändamålsenlig anläggning som uppfyller SvRFs krav för en god och säker hästhållning.Ridskolan skall vara en naturlig plats för kunskapsinhämtning.

För detta krävs att ridskolan skall ge god grundutbildning men också skall ge möjligheter till individuell sportslig utveckling. Ridskolans utbildning skall följa en utbildningsplan med tydliga mål, exempelvis märkestagning.

 


Ridskolan skall erbjuda möjligheter för människor oavsett ålder, kön, etnisk bakgrund eller eventuell funktionsvariation att lära sig hantera hästen i olika situationer.

För detta krävs att all verksamhet genomförs på ett – för såväl människa som häst – säkert och beprövat sätt. Att verksamheten aktivt värnar den sociala miljön. Verksamheten bedrivs i linje med Svenska Ridsportförbundets idéprogram ”Ridsporten Vill” och att såväl ideella ledare som personal i verksamheten förstår vikten av ridskolans sociala betydelse i samhället

 


Ridskolan ska vara ett föredöme i hästhållning.

För detta krävs att verksamheten uppfyller SvRFs Hästhållningspolicy samt ”Code of Conduct”. Verksamhetens hästhållning baseras på SvRFs definition av god hästhållning. Hästhållning och anläggning uppfyller djurskyddslagstiftningens krav. Läs mer under ”Hästhållningspolicy”.