Policy vid skada/olycka för person

Vid olycka, akut insjuknande eller dödsfall ska drabbade och anhöriga känna sig trygga i hur föreningen hanterar situationen. Vem i föreningen man ska tala med, vem som fortlöpande ger information till massmedia. Det är viktigt att behandla alla, människa eller djur, med respekt. Vid olycka står föreningen bakom de som är utsedda som ansvariga.

Det hålls en dialog med anhöriga och berörda medlemmar. Anställda/ansvariga ska ge kunskap om vilken roll man själv och andra har för att nå målet. Alla verksamma ska veta var bår och annan första-hjälpen-utrustning finns och hur den används.

Föreningen utser vid planeringen av en aktiviteten aktivitetsansvarig för sjukvården ansvarig för kontakter med anhöriga och massmedia.

Föreningen har en tydlig markering av funktionärer så att alla, även gäster, kan se vem som är ansvarig för vilka funktioner, t ex sjukvårdsansvarig, trafikansvarig eller aktivitetsansvarig. Föreningen har ansvar för att alla funktionärer vid en aktivitet har grundläggande kunskaper om var första-hjälpen-utrustning, inklusive bår, och brandskyddsutrustning finns hur sjukvårds- och brandskyddsutrustning ska hanteras.

Åtgärder                                                                                        Ansvarig

Kalla på ridlärare/vuxen                                                            Närmaste vittne

Överväg behovet av läkarvård/transport till sjukhus        Sjukvårdsansvarig

Ring efter 112 eller annan hjälp                                              Sjukvårdsansvarig

Kontakta den skadades anhöriga                                          Sjukvårdsansvarig

Se till att någon följer med den skadade                              Sjukvårdsansvarig

Kontakta ordförande i styrelsen                                            Sjukvårdsansvarig

Utred det inträffade                                                                  Styrelse och sjukvårdsansvarig

Göra skadeanmälan                                                                  Sjukvårdsansvarig

Prata med försäkringsbolag om ersättning                        Styrelse och sjukvårdsansvarig

Prata eventuellt med media                                                    Mediaansvarig och styrelse