Policy vid olycka/dödsfall häst


Vid olycka, akut insjuknande eller dödsfall ska drabbade och anhöriga känna sig trygga i hur föreningen hanterar situationen. Vem i föreningen man ska tala med, vem som fortlöpande ger information till massmedia. Det är viktigt att behandla alla, människa eller djur, med respekt. Vid olycka står föreningen bakom de som är utsedda som ansvariga.

Det hålls en dialog med anhöriga och berörda medlemmar. Anställda/ansvariga ska ge kunskap om vilken roll man själv och andra har för att nå målet. Alla verksamma ska veta var bår och annan första-hjälpen-utrustning finns och hur den används.

Föreningen utser vid planeringen av en aktiviteten aktivitetsansvarig för sjukvården ansvarig för kontakter med anhöriga och massmedia.

Föreningen har en tydlig markering av funktionärer så att alla, även gäster, kan se vem som är ansvarig för vilka funktioner, t ex sjukvårdsansvarig, trafikansvarig eller aktivitetsansvarig. Föreningen har ansvar för att alla funktionärer vid en aktivitet har grundläggande kunskaper om var första-hjälpen-utrustning, inklusive bår, och brandskyddsutrustning finns hur sjukvårds- och brandskyddsutrustning ska hanteras.

Åtgärder                                                               Ansvarig

Kalla på ridlärare/annan ansvarig                Närmaste vittne

Överväga behov av veterinärvård                Ridlärare eller annan ansvarig

Kalla på veterinär vid akutfall                        Ridlärare

Kalla på veterinär vid skadefall                     Ridlärare/hästansvarig

Övervakning tills veterinär anlänt                Ridlärare/hästansvarig

Transportera häst till veterinär                    Hästansvarig

Kontakta hästägare/styrelsen                      Ridlärare

Utreda det inträffade                                     Styrelse och ridlärare

Kontakta försäkringsbolag                            Försäkringsansvarig    

Vid dödsfall där hästkroppen måste          Hästansvarig

finnas kvar på anläggningen

och ska täckas över eller skärmas av 

Vid smittsam sjukdom informera Jordbruksverket,   Hästansvarig

elever och närliggande stallar