Policy kring användandet av doping, alkohol narkotika och tobak

Doping

Doping av hästar eller människor är oacceptabelt fusk. Doping strider mot vedertagen medicinsk etik och är förenat med hälsorisk för såväl häst som ryttare. Doping skadar idrottens trovärdighet och utgör därigenom ett allvarligt hot mot vår sport.

Målet är att alla medlemmar och gäster ska slippa konfronteras med doping och dess konsekvenser; Att alla medlemmar och gäster ska uppleva verksamheten som sund; Att bidra till en dopingfri svensk ridsport. Syftet är att stärka känslan för ärlighet och rent spel som ligger i föreningens intresse. Ge mening åt tävlingsformen genom att alla följer de regler som finns för både människa och häst. Arbetet sker genom att arbeta förebyggande med information till medlemmar kring otillåtna preparat; Göra äldre till föredömen för de yngre; Utestängning av förespråkare/användare av dopingklassade preparat och rapport till Svenska Ridsportförbundet eller Riksidrottsförbundet; Ge medlemmar möjlighet att delta i utbildningar kring doping, psykologi kring tävlan mm.

Alkohol

Föreningen ställer sig bakom samhällets mål att minska alkoholkonsumtionen och framför allt senarelägga ungdomarnas alkoholdebut. Utgångspunkten måste vara att ridsporten ska utgöra en trygg miljö också ur alkoholsynpunkt. Ledarna skall vara medvetna om sin roll som vuxna förebilder i sin samvaro med barn och ungdomar. Föräldrar ska med förtroende kunna låta sina barn delta i föreningslivet. Målet är att anställda och andra engagerade i klubben ska ha kompetens och tillgång till information om alkoholens skadeverkningar. Ta fram metoder för samtal och diskussioner som rör attityder och värderingar.

Inga alkoholdrycker* får förekomma bland vare sig ledare eller aktiva i samband med verksamhet för eller med barn och ungdomar eller i samband med evenemang. I samband med publika evenemang finns tillräcklig kontroll vid entréer mm för att förhindra medhavda alkoholdrycker. Gällande lagstiftning och tillståndsenhetens anvisningar vid utskänkning av alkoholdrycker uppmärksammas. Ingen sponsring/marknadsföring av alkoholdrycker. Ingen sponsring som kan uppmuntra eller på annat sätt leda till ökad alkoholkonsumtion. Medvetenhet om att allmänhet och media ställer större krav på oss än på gemene man när det gäller förhållandet till alkohol gör att representanter från föreningen under resor och vid officiella uppdrag/sammanträden tänker på det intryck de skapar kring föreningen. Ledare och tränare görs uppmärksamma på att många barn och ungdomar har föräldrar med missbruksproblem och att dessa barn och ungdomar därför kan behöva speciellt stöd.

* Alkoholdrycker = dryck starkare än 0,5 %.

Narkotika och tobak

Föreningens anläggning skall vara fri från tobak och narkotika. Föreningens medlemmat uppfattar att man ör föredömen för varandra. All typ av narkotika är totalförbjudet. Syftet med detta är att ta avstånd från substanser som skadar hälsan och dessutom är olagliga. All användning av narkotikaklassade preparat kommer att polisanmälas.

Rökning får endast ske på angiven och avskiljd plats. Både på grund av lukt men också för brandrisken.