Jämställdhet


Följande bygger på Riksidrottsförbundets policy för jämställdhet, läs den i länken nedan. Föreningens jämställdhetsarbete är inriktat på att alla ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på alla nivåer och inom alla områden och discipliner. Oavsett tidigare erfarenhet av hästar, ålder, kön, etnisk bakgrund, eventuell funktionsvariation och framtida mål med sin ridning ska alla behandlas och respekteras lika.  


Det ska finnas lika möjligheter för alla, oavsett kön, att utöva ridsport. Det kräver att allas deltagande värderas och prioriteras på ett likvärdigt sätt och att resurser fördelas rättvist. All verksamhetsplanering skall ske utifrån ett medvetet jämställdhetsperspektiv. Med en genomtänkt verksamhet vill föreningen påverka attityder och värderingar på ett positivt sätt.

Alla ges lika möjligheter att utöva idrott och alla ska få vara med i föreningen. Föreningen vill utforma verksamheten så att den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap. Det innebär att förutsättningarna för träning och tävling ska anpassas till olika behov och möjligheter. Alla medlemmars ridsportutövning värderas lika och prioriteras på ett likvärdigt sätt. Det innebär till exempel att alla tilldelas resurser efter samma principer. Kvinnor/tjejer och män/killar har lika stort inflytande i styrelse, sektioner och kommittéer. Arbetsformer och fördelning av uppdrag utformas så att kvinnor/tjejer och män/killar får lika stora möjligheter att medverka. Det innebär att alla ges samma möjligheter att utvecklas som aktiva, ledare, tränare, anställda och förtroendevalda. Kunskap kring jämställdhet måste ges hög prioritet. Det är viktigt att inse att också ridsporten präglas av bristande jämställdhet och att medvetet och aktivt ta itu med detta problem. Bara en jämställd verksamhet präglas fullt ut av de demokratiska värderingar. Jämställdhetsperspektivet ska vara införlivat i den dagliga verksamheten och genomsyra alla verksamhetsområden. Jämställdhet skapas i vardagliga handlingar och genom beslut där alla deltar. Jämställdhetsintegrering förutsätter att det finns kunskap om jämställdhetsfrågor hos förtroendevalda, ledare, tränare och anställda på alla nivåer.

Policy och handlingsplan vid mobbing Inom Vara Hästsportklubb är all form av mobbing, utfrysning och trakasserier oacceptabelt. Föreningen arbetar förebyggande genom att informera och upplysa om den kamratanda som skall genomsyra föreningens verksamheter. Som medlem i föreningen har man rättigheter och skyldigheter mot andra, ett trevligt och icke diskriminerande bemötande är både en av de skyldigheterna men också en rättighet och ses som en av de mest grundläggande i föreningen. Alla får vara med och alla skall kunna känna sig trygga i föreningen. Inom Vara Hästsportklubb accepteras ingen form av sexuella trakasserier eller övergrepp. Ingen ska behöva känna sig kränkt, trakasserad eller mobbad. Den utsattes upplevelse är avgörande, inte angriparens motiv. Barnkonventionen och barnrättsperspektivet ska vara vägledande för all barn- och ungdomsverksamhet upp till 18 år. All form av mobbing, trakasserier och övergrepp strider mot Riksidrottsförbundets fyra värdegrunder ”Glädje och gemenskap, Demokrati och delaktighet, Allas rätt att vara med och Rent spel”.

Vid fall av mobbing och trakasserier vidtar föreningen följande åtgärder:

Inleda samtal med båda parter, i fall med minderåriga även med målsman. En individuell handlingsplan till hur man förebygger och förhindrar mobbingen utformas. Föreningen uppmärksammar att det är viktigt att ha i åtanke att mobbningsfall är komplicerade och har många gråzoner. I samtal med båda parter är det viktigt att tänka på framtoning och bemötande så ingen känner sig påhoppad. Grövre trakasserier och övergrepp polisanmäls av ordförande. Ridlärare, ledare med flera har ansvar att händelserapportera till ordförande